ധനത്തിലല്ല, യഥാര്‍ത്ഥ സമ്പത്ത് ഈശോമിശിഹായിലാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് – ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ

Catholic News Agency

കൂദാശകള്‍ക്കും പരോപകാരപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പകരം പണസമ്പാദനത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ പറഞ്ഞു, ഈശോമിശിഹായിലാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സമ്പത്ത് നാം കണ്ടെത്തുന്നത്. CNA റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍

Pope Francis Wednesday criticized those who give more consideration to money than the sacraments or helping others find true wealth – a relationship with Jesus Christ.

“How many times do I think of this when I see some parishes where it is thought that money is more important than the sacraments! Please! A poor Church: let us ask the Lord for this,” the pope said Aug. 7.

The Gospel teaches to not put trust in financial resources, but in “the true wealth” that is a relationship with Jesus Christ, he said. “We are indeed – as St. Paul would say – ‘poor, but capable of enriching many; as people who have nothing and instead possess everything.’”

“And we, each of us, what do we own? What is our wealth, our treasure? What can we make others rich with?” he asked.

“Our all is the Gospel, which manifests the power of the name of Jesus who performs wonders.”

“Here the portrait of the Church appears, which sees those in difficulty, does not close its eyes, knows how to look humanity in the face to create meaningful relationships, bridges of friendship and solidarity instead of barriers,” he said.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy